นับหนึ่ง...ตัวน้อยสานฝัน

     บางคนอยากเป็น...นักบิน

บางคนอยากเป็น...หมอ

บางคนอยากเป็น...ครู บางคนอยากเป็น...วิศวกร

บางคนอยากเป็น...ทหาร

บางคนอาจอยากเป็น...นายกรัฐมนตรี

หรือแม้กระทั่งบางคนอาจอยากเป็น...เกษตรกร 

     โตขึ้นอยากเป็นอะไร??? คือ คำถามที่ทุกคนต้องเคยตอบ โดยคนถามมักเป็นผู้ใหญ่ แต่แน่นอนว่าคนตอบส่วนใหญ่ คือ

เด็ก ความต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตของเด็ก ๆ เยาวชน คือ ภาพฝันที่สะท้อนตัวตนพื้นฐานของเด็ก ๆ

     แน่นอนว่า อนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่หากมีการวางแผนหรือมีการกำหนดไว้เป็นเป้าหมายของการเติบโต ย่อมทำให้เด็ก ๆ เยาวชน มีเข็มทิศนำทางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้ได้

     การเดินทางไปถึงอนาคตของเด็ก ๆ จึงจำเป็น ต้องมีการวางแผน การจัดการ การเจริญเติบโต การเรียนรู้ที่ผู้ใหญ่สามารถเข้าไปมีส่วนสำคัญในฐานะของ โค้ช หรือบางทีในฐานะของครู หรือฐานะของที่ปรึกษา ฐานะของพี่ชายพี่สาว

ที่ต้องเข้ามาช่วยกัน บางครั้งเมื่อเด็ก ๆ มีปัญหา เดินหลงทาง

เข็มทิศที่เป็นผู้ใหญ่ในฐานะที่เคยเดินทางมาก่อนย่อมสามารถช่วยในการเป็นปรึกษาให้กับเด็ก ๆ

กลับมาอยู่ในเส้นทางเดินที่ถูกต้อง

s7.jpg
IMG_2601_edited_edited.jpg
logosanfun-01.png

โครงการ ตัวน้อยสานฝัน จึงเป็นจุดเริ่มต้น

ที่กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มหนึ่ง

หวังจะเป็นโครงการเข็มทิศนำทาง

เพื่อช่วยในการเดินทางของน้อง ๆ

ไปสู่ความฝัน ทำให้ฝันเป็นจริง

สานฝันของเด็ก

ไปสู่เส้นทางที่ตนเองต้องการ

โดยอาศัยวิถีของการเกษตร ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ตัวยุ่งที่ต้องการสร้าง

"ตัวน้อยสานฝันสู่ชุมชนต้นแบบ"

สร้างความมั่นคง สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ให้เด็กรักอาชีพเกษตรกร

และถ่ายทอดออกมาเป็น

สื่อมีเดียต้นแบบเผยแพร่ให้ทุกคนที่สนใจ...

P1288063.00_03_12_40_edited.jpg

จากพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi Model ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา

ไปสู่พื้นที่ต้นแบบของการเรียนรู้ เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การมีคู่มือการเรียน

E-Learning/E-Book ที่ถอดจากการปฏิบัติจริงสู่สื่อมีเดีย

เผยแพร่เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นหรือสถานศึกษา หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ

การมียุวเกษตรกรต้นแบบสู่อาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องให้ภาคการผลิต

เชื่อมสู่ภาคตลาดที่ยั่งยืนสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้

 

โดยต่อไป โครงการ ตัวน้อยสานฝัน จะเป็น ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตร

สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางฝึกทดลองปฏิบัติ

หนุนเสริมประกอบการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้

การอบรม การภาคผลิต ตลอดจนการแปรรูป

เพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็นศูนย์กลางการสร้างอาชีพต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน

โครงการ ตัวน้อยสานฝัน
จะมีกิจกรรมที่น่าติดตาม ที่หลากหลาย เช่น

1.ห้องเรียนมีชีวิตกิจกรรม

     เพื่อเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตน ส่งเสริมในสิ่งที่รักและมีความถนัดเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างเส้นทาง

สานฝันสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในอนาคต

เราจะจำลองสร้างห้องเรียนให้มีชีวิตที่เรียนก็สนุก

เล่นก็ได้ความรู้สอดคล้องกับวิถีภูมิสังคม

สร้างการเรียนรู้เพื่อนักเรียนในศตวรรษที่ 21

     จากทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติที่ ได้ทดลองและลงมือทำจริง เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student centered) โดยสร้างกิจกรรม Active Learning ในห้องเรียน คิดแบบนอกลู่

เป็นครูนอกกรอบ เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้แห่งวิถีเกษตร

LINE_ALBUM_211026_300_0.jpg
LINE_ALBUM_211026_74_0.jpg

2.ห้องคัดไข่ไก่

     บ่มเพาะด้วยองค์ความรู้อย่างเข้าใจ

ไข่ไก่ที่ดีย่อมมาจากแม่ไก่ที่มีความสุข

ถึงเป็นที่มาของ

"ไข่ไก่อารมณ์ดี"

โดยแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระ

ย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

มีอิสระในการเคลื่อนไหวและ

การแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ จึงมีอารมณ์ที่ดี ปราศจากความเครียด สุขภาพแข็งแรง เปรียบได้กับเยาวชนที่เราต้องสร้างให้เขาไปสู่โลกกว้างด้วยความดีงามและพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่สามารถดูแลชีวิตตัวเองได้อย่างมีความสุข

เป็นกิจกรรมส่งเสริมพรสวรรค์ของเยาวชนไปในทางที่ถูกต้องด้วยวิถีแห่งเกษตรเชื่อมโยงกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฝันให้เป็นความถนัดด้วยการปูพื้นฐานของความรู้รอบด้านทางการเกษตร

3.โรงสีข้าวน้อย

     ขัดเกลาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขัดเกลาและปลูกฝังแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืน ปลอดสารเคมีและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความรู้

เกี่ยวกับการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     การสร้างจิตสำนึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิดและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมายาวนาน กิจกรรมกระบวนการทำนาเริ่มต้นตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนเป็นข้าวในจาน

เรียนรู้และร่วมถอดบทเรียนไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ถูกต้องและถูกทาง

LINE_ALBUM_211026_86.jpg
LINE_ALBUM_211026_228.jpg

4.ห้องนวัตกรรมอาชีพ

     ยกระดับอาชีพด้วยนวัตกรรม

การยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตร ตั้งแต่ระดับฟาร์มไปถึงผู้บริโภค

เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืนตลอดไป

     กิจกรรมร่วมค้นคว้าทดลองนำ เทคโนโลยีมาใช้ในวิถีแห่งเกษตร

รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านองค์ความรู้แห่งบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตายายนำ มาต่อยอดปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุคปัจจุบัน

5.ห้องคัดผัก

     แยกย้ายกระจายความสำเร็จ

ตามสิ่งที่ถนัดเมื่อค้นพบความถนัดในตัวน้อยแล้ว เราไม่ควรมุ่งเน้นพัฒนา

สิ่งต่าง ๆ เพียงด้านเดียว แล้วละทิ้ง

การส่งเสริมในด้านอื่น ๆ เพราะในอนาคตที่มีการแข่งขันสูง สังคมต้องการคนที่มีทักษะ

มีศักยภาพสูง 2-3 ด้าน ซึ่งทักษะความสามารถทุก ๆ ด้าน

จะสามารถนำ มาบูรณาการและช่วยเกื้อหนุนกัน อันจะให้เด็กยิ่งมีโอกาส

ประสบความสำเร็จสูงขึ้น กิจกรรมสนับสนุนทุกองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความถนัดรอง

เพื่อให้ตัวน้อยมีทางเลือก

ในเส้นทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต

LINE_ALBUM_211026_221.jpg
Logoซีรีย์ตัวน้อยสานฝันพื้นเจาะ-01.png

นอกจากนี้ ตัวน้อยสานฝัน จะมี Platform สื่อโซเชียลมีเดีย

ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กและเยาวชนในทุก ๆ เนื้อหา Content)

ที่เป็นความสนใจ หรือเป็นข้อมูลสำคัญ เรื่องรางสร้างแรงบัลดาลใจต่าง ๆ

รวมไปถึง ซีรีย์เรื่องราวของกลุ่มเด็กน้อย 9 คน ที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิต

ถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพยนตร์เรื่องราวขนาดสั้น

ให้ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันร่วมกันของเด็กและเยาวชน

 

นับจากนี้ คือ การนับหนึ่ง...ที่เป็นจุดเริ่มของ โครงการ ตัวน้อยสานฝัน

ที่จะมีผู้คน ผู้ใหญ่ใจดี หน่วยงานใจดี ที่พวกเราชาวสานฝัน รอ...การมาช่วยกัน นับสอง นับสาม

นับสี่ นับห้า ไปจนถึง เป้าหมายที่ไม่สิ้นสุด ความฝัน

ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของเด็กและเยาวชนในการไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิต

ความสุขของชีวิตที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราพร้อมที่จะช่วยกันสานฝันของน้อง เด็กเยาวชน ทุกคน....